home
home další další další
plamen

Inženýrská činnost a konzultace v odpadovém hospodářství a nakládání s chemickými látkami

Vypracování dokumetace, školení o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

 
  • zabezpečení funkce osoby odborně způsobilé právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání při činnosti v rámci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • vypracování provozní dokumentace a písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
  • zabezpečení funkce technického poradce v oblasti odpadového hospodářství v návaznosti na požadavky plynoucí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 

<< zpět