home
home další další další
plamen

Služby poskytované občanům

Služby pro občany pro předcházení požárů v jejich obydlích

 

Technicko-organizační a inženýrská činnost v oblasti požární ochrany

 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro posuzování územně plánovací dokumentace a zpracování předkolaudačních auditů staveb autorizovanou osobou v oblasti požární ochrany,
 • zpracování znaleckých posudků soudním znalcem v oboru požární ochrany,
 • konzultace a poradenství v oboru požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a odpadového hospodářství.

 

Revizní a servisní činnost

 • provádění kontrol provozuschopnosti a oprav přenosných, pojízdných a přívěsných hasicích přístrojů dle § 9, vyhlášky o požární prevenci,
 • likvidace vyřazených hasicích přístrojů včetně jejich náplní na základě oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady vydaného Městkým úřadem Třebíč odbor životního prostředí,
 • provádění výchozích a provozních kontrol provozuschopnosti a oprav zařízení pro zásobování požární vodou a nezavodněného požárního potrubí dle Přílohy C, čl. C.1 a C.2, ČSN 73 0873 a čl. 6 ČSN EN 671-3,
 • tlakové zkoušky požárních hadic instalovaných v nástěnných hydrantech, které musí být prováděny, dle požadavku ČSN EN 671-3, čl. 6.2, každých 5 let,
 • provádění revizí, provozních kontrol a oprav požárních klapek a požárních ventilů VZT a požárních stěnových uzávěrů, kouřových klapek v bytových domech, požárních uzávěrů a dalších požárně bezpečnostních zařízení dle požadavku § 7 vyhlášky o požární prevenci,
 • plnění tlakových nádob k přepravě plynů a nádob hasicích přístrojů oxidem uhličitým

 

Obchodní činnost

 

 • prodej autonomních hlásičů a detektorů kouře a hasicích přístrojů pro vybavení bytů a rodinných domů a staveb pro rekreaci, dle požadavků požární bezpečnosti vyplývajících z vyhlášky č. 23/2008 Sb..
 • prodej hasicích přístrojů, požárních dveří, požárních a bezpečnostních tabulek, detekčních zařízení na detekci plynů, absorbčních prostředků pro likvidaci úniku ropných a chemických látek (Spilkleen, ECOSORB, ABSODAN), havarijní soupravy a prostředky ADR,
 • prodej hasičského výzbrojního a výstrojního materiálu,
 • prodej osobních ochranných pracovních prostředků.

 

Stavebně montážní práce k požárnímu zajištění staveb

 • aplikace nátěrových systémů a nátěrových hmot zvyšujících požární odolnost dřevěných konstrukcí a ocelových konstrukcí,
 • montáž protipožárních obkladů VZT potrubí,
 • montáž protipožárních ucpávek kabelových a technologických prostupů,
 • montáž protipožárních manžet na prostupy potrubí,
 • montáž požárních klapek a protipožárních ventilů do vzduchotechnických zařízení a potrubí,
 • montáž protipožárních stěnových uzávěrů,
 • na provedené práce vystavíme osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky a aplikace včetně atestů požární odolnosti a prohlášení o shodě,
 • všechny námi používané nátěrové systémy, požární ucpávky a obkladové materiály jsou certifikovány podle požadavků směrnice RES č. 89/106 EEC

 
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět