home
home další další další
plamen

Služby v požární ochraně pro právnické osoby

Komplexní zabezpečení právnických osob

 

Technicko organizační a inženýrská činnost v oblasti požární ochrany

 • výkon funkce osoby odborně způsobilé a technika požární ochrany podle § 16a zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákona o PO),
 • provádění preventivních požárních prohlídek na pracovištích dle požadavku § 5 zákona o PO,
 • zpracování dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a školení zaměstnanců o požární ochraně (vyhlášky o požární prevenci),
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro posuzování územně plánovací dokumentace
 • zpracování předkolaudačních auditů staveb autorizovanou osobou v oblasti požární ochrany,
 • zpracování znaleckých posudků soudním znalcem v oboru požární ochrany,
 • pořádání odborných seminářů pro pracovníky působící v oblasti požární ochrany, osoby odborně způsobilé, techniky požární ochrany a preventisty požární ochrany podle § 11, zákona o PO,
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně podle § 16 zákona o PO,
 • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany dle § 13 a § 16 zákona o PO,
 • školení osob oprávněných k montáži, opravám a revizím zařízení pro  zásobování požární vodou, dle požadavku § 10, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru,
 • konzultace a poradenství v oboru požární ochrany

 

Revizní a servisní činnost

 • společnost PYROS spol. s r.o. je značkovým servisem pro provádění kontrol provozuschopnosti a oprav hasicích přístrojů Hastex & Haspr, TEPOSTOP®, KODRETA, PYROKONTROL, REHAS, KOVOSLUŽBA, Neuruppin aj.,
 • likvidace vyřazených hasicích přístrojů včetně jejich náplní na základě oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady vydaného Ok.Ú Třebíč ref. životního prostředí,
 • provádění výchozích a provozních kontrol provozuschopnosti a oprav zařízení pro zásobování požární vodou (požárních hydrantů) a nezavodněného požárního potrubí dle Přílohy C, čl. C.1 a C.2, ČSN 73 0873 a čl. 6 ČSN EN 671-3,
 • tlakové zkoušky požárních hadic instalovaných v nástěnných hydrantech, které musí být prováděny, dle požadavku ČSN EN 671-3, čl. 6.2, každých 5 let,
 • provádění revizí, provozních kontrol a oprav požárních klapek a požárních ventilů VZT a požárních stěnových uzávěrů, kouřových klapek v bytových domech, požárních uzávěrů a dalších požárně bezpečnostních zařízení dle požadavku § 7 vyhlášky o požární prevenci,
 • plnění tlakových nádob k přepravě plynů a nádob hasicích přístrojů oxidem uhličitým

 

Obchodní činnost

 • prodej hasicích přístrojů, požárních dveří, požárních a bezpečnostních tabulek, detekčních zařízení na detekci plynů, absorbčních prostředků pro likvidaci úniku ropných a chemických látek (Spilkleen, ECOSORB, ABSODAN), havarijní soupravy a prostředky ADR,
 • prodej hasičského výzbrojního a výstrojního materiálu (hadice, proudnice, savice, hadicové spojky, oděvy pro hasiče atd.),
 • výroba a prodej hadicových navijáků a hydrantových systémů v provedení dle požadavku zákazníka

 

Stavebně montážní práce k požárnímu zajištění staveb

 • aplikace nátěrových systémů a nátěrových hmot zvyšujících požární odolnost dřevěných konstrukcí a ocelových konstrukcí,
 • montáž protipožárních obkladů ocelových a dřevěných konstrukcí a VZT potrubí,
 • montáž protipožárních ucpávek kabelových a technologických prostupů,
 • montáž protipožárních manžet na prostupy potrubí,
 • montáž požárních klapek a protipožárních ventilů do vzduchotechnických zařízení a potrubí,
 • montáž protipožárních stěnových uzávěrů,
 • na provedené práce vystavíme osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky a aplikace včetně atestů požární odolnosti a prohlášení o shodě,
 • všechny námi používané nátěrové systémy, požární ucpávky a obkladové materiály jsou certifikovány podle požadavků směrnice RES č. 89/106 EEC
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět